ILLA home page
 1. Tabela

Tabele są powszechnym sposobem na oglądanie i interakcję z danymi. Możesz sortować, filtrować, stronicować i pobierać wiersze informacji. Tabele obsługują również wybór wierszy i niestandardowe kolumny.

Załaduj dane w tabeli

Gdy przeciągniesz komponent tabeli do ramki, automatycznie wyświetla dane testowe w formacie JSON. Możesz zmienić dane wyświetlane w tabeli poprzez edycję właściwości źródła danych. Użyj formatu {{ actionName.data }}, aby wybrać akcję.

Możesz również ustawić źródło danych, wprowadzając tablicę.

Ustawienia kolumny

Ustaw aliasy dla kolumn danych

Po ustawieniu źródła danych tabel nazwa kolumny zostanie automatycznie ustawiona w oparciu o źródło danych. Możesz zmienić nazwę wszystkich kolumn klikając na kolumnę w zakładce Sprawdź i ustaw Tytuł kolumny.

Zmień typy kolumn

Po ustawieniu źródła danych tabel kolumny są ustawione na Tekst. Możesz ustawić typy kolumn ręcznie, klikając na kolumnę w zakładce Sprawdź i wybierając typ z rozwijanej listy Kolumny.

Rodzaje kolumn obejmują:

 1. Tekst
 2. Data, możesz ustawić format wyświetlania daty w typie daty.
 3. Liczba, można ustawić miejsca dziesiętne w danym typie liczby.
 4. Procent, możesz ustawić miejsca dziesiętne w typie procentowym.
 5. Link
 6. Przycisk, możesz dodać obsługę zdarzeń w typie przycisku.

Odwzorowana wartość niestandardowych kolumn

Możesz dodać własne kolumny do tabel za pomocą przycisku + Dodaj w zakładce Sprawdź. Niestandardowe kolumny są często używane do obliczania danych na podstawie innych wartości w aplikacji. Na przykład, jeśli masz kolumny revenue i user_num i chcesz obliczyć kolumnę ARPU, możesz użyć {{ currentRow.revenue/currentRow.user_num }}

Ponadto po obliczeniu można ustawić typ kolumny na liczbę lub procent i ustawić miejsca dziesiętne, aby poprawić czytelność.

Dostęp do danych w tabeli

Użyj {{ table1.selectedRow[i].columnName }} aby uzyskać dostęp do danych wybranych wierszy w innych komponentach. Jeśli nie włączyłeś Wybór wielu wierszów, i zawsze będzie równy 0.

Aktualizuj dane tabeli

 1. Użyj komponentu wejściowego lub innych danych wejściowych cpmponents do pokazania {{ table1.selectedRow[i].columnName }}.
 2. Użyj {{ input1.value }} w akcjach aktualizacji, aby uzyskać wybrane wartości i zaktualizowane wartości.
 3. Dodaj program obsługi zdarzeń do przycisku Aktualizacji, aby uruchomić akcję Aktualizacji po kliknięciu.
 4. Zaktualizuj dane wybranego wiersza poprzez zmianę wartości wejściowej i kliknięcie przycisku Aktualizacja.

Wstaw nowy wiersz do tabeli

 1. Użyj {{ input1.value }} we wstawionych wartościach.
 2. Dodaj program obsługi zdarzeń, aby wstawić przycisk, aby uruchomić akcję po kliknięciu.
 3. Wstaw nowe dane poprzez wprowadzanie wartości w komponentach wejściowych i kliknięcie przycisku Wstaw